Mountain3

Mountain #3 - image size 18x18cm - 2015