Mountain2

Mountain #2 - image size 18x18cm - 2015